Dịch vụ giám định hàng hóa

Giám định khối lượng, số lượng

Giám định khối lượng, số lượng

Giám định khối lượng, số lượng Mục đích của dịch vụ giám định này nhằm đảm bảo cho khách hàng sự tin tưởng rằng hàng hóa được giao đúng như đã thỏa …

Giám sát quá trình sản xuất

Giám sát quá trình sản xuất

Nếu một doanh nghiệp không xác định và khắc phục bất kỳ vấn đề nào được phát hiện trước khi hoàn thành sản xuất sản phẩm, doanh nghiệp rất dễ vấp phải …

Giám sát xếp, dỡ hàng

Giám sát xếp, dỡ hàng

Với dịch vụ này, các giám định viên của ProQC Việt Nam sẽ giám sát toàn bộ quá xếp dỡ hàng hóa theo địa điểm được chỉ định của doanh nghiệp. Dịch vụ …